Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení

1.1  Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi Poskytovatelem a Objednatelem při objednávání a poskytování Motivačních akcí.

 1. Vymezení smluvních stran, definice pojmů
  • Poskytovatel: Pavlína Jurková, IČ 04899342, se sídlem Temenická 2615/23, 787 01 Šumperk, č. ú. 168589154/0300, fyzická osoba podnikající na základě Živnostenského oprávnění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „Poskytovatel“);
  • Objednatel: Právnická nebo fyzická osoba, která uskuteční objednávku nabízených motivačních akcí Poskytovatele elektronicky prostřednictvím Přihlášky Webových stránek Poskytovatele nebo jiným způsobem (dále jen „Objednatel“);
  • Motivační akce: Školení, Teambuilding, Výuka angličtina, Beseda nebo Přednáška;
  • Webové stránky Poskytovatele: pavlinajurkova.cz;
  • Jiný způsob: telefonicky na telefonním čísle +420777185932 nebo prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu pj@pavlinajurkova.cz;
  • Smluvní strany: společné označení pro Poskytovatele a Objednatele;
  • OZ: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
  • Přihláška: vyplněný a odeslaný elektronický formulář dostupný na Webových stránkách Poskytovatel; Objednávka Motivační akce provedená Jiným způsobem;
  • Termín uzávěrky: je 14. den před dnem zahájení Motivační akce;
  • Den platby: připsání částky Objednatele na účet Poskytovatele.

 

 1. Přihlášky k účasti na Motivační akci

3.1  Objednatel objednává Motivační akci odesláním Přihlášky. Po předchozí dohodě s Poskytovatelem lze provést objednávku Motivační akci také Jiným způsobem;

3.2  Vyplnění a odeslání Přihlášky na danou Motivační akci, či provedení objednávky Motivační akce jiným způsobem, je závazné a Objednateli a Poskytovali, vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. Poskytovatel se zavazuje zprostředkovat Objednateli objednanou Motivační akci a Objednatel se zavazuje řádně a včas za ni zaplatit.

3.3  Odesláním Přihlášky na danou Motivační akci, či provedením objednávky Motivační akce jiným způsobem, vyjadřuje Objednatel souhlas s VOP Poskytovatele.

3.4  Přihlášky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny a přijímají se až do Termínu uzávěrky. Termín uzávěrky může být prodloužen. Pokud se chcete přihlásit po Termínu uzávěrky, kontaktujte Poskytovatele předem telefonicky na telefonním čísle +420777185932 nebo prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu: pj@pavlinajurkova.cz. Potvrzení Přihlášky bude odesláno Objednateli formou potvrzovacího e-mailu na uvedenou e-mailovou adresu Objednatele, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

 

 1. Cena Motivačních akcí, fakturace a způsoby úhrady

4.1  Cena Motivační akce je uvedena na Webových stránkách Poskytovatele u jednotlivě nabízených Motivačních akcí.

4.2  Cena Motivační akce je uvedena bez DPH, k ceně Motivační akce bude připočteno DPH 21%. Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit ji současně se změnou DPH.

4.3  V ceně Motivační akce je zahrnuto (pokud nebude Smluvními stranami dohodnuto jinak): vstup na Motivační akci, výuku dle osnov Poskytovatele, materiály v elektronické nebo tištěné podobě, občerstvení, potvrzení o absolvování Motivační akce?

4.4  Objednatel je povinen provést úhradu řádně, před zahájením Motivační akce, pokud nebude Smluvními stranami dohodnuto jinak. Způsoby úhrady jsou:

 1. Převodem – na bankovní účet Poskytovatele č. ú. 168589154/0300, na základě faktury, popř. pokynu k platbě, odeslané Objednateli formou e-mailu na uvedenou e-mailovou adresu Objednatele, pokud nebude Smluvními stranami dohodnuto jinak. Platba bude provedena dle instrukcí na faktuře (popř. v pokynu k platbě) s uvedením přiděleného variabilního symbolu, jinak nemůže být platba Objednatele identifikována. Objednatel provede úhradu na své náklady. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury (popř. pokynu k platbě) je Poskytovatel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení, maximálně však do výše 10 % z celkové ceny Motivační akce.
 2. Hotově – po předchozí dohodě Smluvních stran, v den konání Motivační akce.
 3. Stornovací podmínky

5.1  Veškeré změny Přihlášky a případná storna Motivační akce jsou přijímána pouze písemně formou elektronické pošty na e-mailovou adresu pj@pavlinajurkova.cz. Po vzájemné dohodě Smluvních stran i telefonicky na telefonním čísle +420777185932.

5.2  Při zrušení Přihlášky budou uplatněny storno podmínky následovně:

 1. Nejpozději 10 kalendářních dní před konáním Motivační akce: bez storna poplatku,
 2. Nejpozději 5 kalendářních dní před konáním Motivační akce: uplatňuje Poskytovatel storno poplatek ve výši 50% z ceny Motivační akce,
 3. Méně než 5 kalendářních dní před konáním Motivační akce: uplatňuje Poskytovatel storno poplatek ve výši 100% z ceny Motivační akce.

5.3  V případě, že se Objednatel bez omluvy na Motivační akci vůbec nedostaví, je Objednatel povinen uhradit plnou cenu Motivační akce.

5.4  Pokud Objednatel zruší účast na Motivační akci v den konání Motivační akce nebo bude jeho nepřítomnost způsobena „vyšší mocí“ (počasí, dopravní situace apod.), nemá nárok na vrácení ceny Motivační akce.

5.5  Poskytovatel je povinen vrátit peněžní částku sníženou o storno poplatek, a to do 30 dnů od data písemného doručení (formou elektronické pošty na e-mailovou adresu pj@pavlinajurkova.cz) stornování Motivační akce, pokud nebude Smluvními stranami dohodnuto jinak.

5.6  V případě, že se Objednatel nemůže objednané a již zaplacené Motivační akce zúčastnit, je oprávněn za sebe na Motivační akci vyslat náhradníka s tím, že před zahájením Motivační akce je povinen na tuto skutečnost upozornit a v dostatečném předstihu poskytnout jeho jméno a kontaktní údaje (telefon, e-mail).

 

 1. Ostatní informace k organizaci

6.1  Motivační akce bude uspořádána, pokud počet přihlášených a platících Objednatelů dosáhne počtu 2 a více.

6.2  Prezentace účastníků Motivační akce začíná 30 min. před zahájením Motivační akce, pokud nebude uvedeno jinak.

6.3  Je vyhrazeno právo Poskytovatele na změnu v Motivační akci (data, místa konání, času konání) a dále je vyhrazeno právo Poskytovatele zrušit Motivační akci z organizačních a provozních důvodů, zejména z důvodu nemoci Poskytovatele a malého počtu přihlášeních Objednatelů (méně než 2 účastníci). Jestliže bude Motivační akce zrušena a Objednatel má již uhrazeno, bude Objednateli, po vzájemné dohodě Smluvních stran, nabídnut nový termín Motivační akce, popř. bude cena Motivační akce vrácena v plné výši. V případě, že bude již Motivační akce kapacitně naplněna, může Poskytovatel od Přihlášky odstoupit. Přednost mají Objednatelé, kteří se přihlásili dříve a mají zaplaceno.

6.4  Všechny případné změny Motivační akce budou Objednateli sděleny včas formou elektronické pošty na e-mailovou adresu nebo SMS zprávou nebo telefonicky.

6.5  Obsahy Motivačních akcí zveřejněné prostřednictvím Webových stránek Poskytovatele jsou informativní a mohou být přizpůsobeny aktuálním potřebám Objednatele.

6.6  Objednatel se zavazuje, že nebude poskytovat elektronické nebo tištěné materiály Poskytovatele třetí straně, bez souhlasu Poskytovatele. V případě porušení výše uvedených podmínek, uhradí Objednatel Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč. Pokuta je splatná 14 dnů ode dne, kdy byl Objednatel vyzván k vysvětlení vzniklé situace, na bankovní účet Poskytovatele, č. ú. 168589154/0300.

 

 1. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

7.1  V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlasí Objednatel se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem poskytnutých v souvislosti s objednáním Motivační akce, a to za účelem zařazení do databáze Poskytovatele a dalšího marketingového zpracování, zejména k nabízení Motivačních akcí, služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, v platném znění. Případy a vztahy těmito podmínkami neupravené se řídí platnou právní úpravou České republiky.

7.2  Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.3  Objednatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Poskytovatele: Pavlína Jurková Temenická 2615/23, 787 01 Šumperk.  Požádá-li Objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

7.4  Objednatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení Poskytovatele na poskytnutou elektronickou adresu.

 

 1. Platnost všeobecných obchodních podmínek

8.1  Tyto VOP jsou účinné od 1. 5. 2016, jsou zveřejněné v platném znění na Webových stránkách Poskytovatele, a Poskytovatel je oprávněn kdykoliv změnit VOP a není povinen o tom informovat. Je odpovědností Objednatele, aby se seznámil se zněním VOP v den odeslání Přihlášky.

 

V Praze, dne 1. 5. 2016

Pavlína Jurková, v. r.